facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Giltig från och med 2018-05-01

 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För SJR in Scandinavia AB (nedan "SJR", ”vi”, ”oss”) är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Denna integritetspolicy är tillämplig på kandidater och beskriver hur SJR samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är uthyrning, rekrytering och konsulting ("Tjänsten").

Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna informationstext innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för Tjänsten samlar vi in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryterings- eller konsultprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil.

SJR behandlar dina personuppgifter när du;


  • söker lediga tjänster och uppdrag eller
  • anmäler ditt intresse för anställning eller uppdrag (s.k. intresseanmälan).

SJR kan även genom s.k. extern sökning söka efter lämpliga kandidater för Tjänsten, t.ex. via LinkedIn. Sådan sökning sker med intresseavvägning som laglig grund. Sökning görs endast på uppgifter som är relevanta och av väsentlig betydelse för ett bedöma kandidatens yrkeskvalifikationer samt söka kontakt med kandidaten. Om vi samlat in uppgifter om dig via sökning kommer du att informeras om detta och du har alltid rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter SJR behandlar om dig utgår från de uppgifter vi erhållit genom sökning eller uppgifter du själv lämnar till SJR, t.ex. via SJR:s hemsida eller genom kontakt med SJR personal för tillhandahållande av Tjänsten.

När du söker en ledig tjänst eller uppdrag via vår hemsida eller anmäler ditt intresse för anställning eller uppdrag, ber vi dig att uppge ditt namn, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress samt bifoga ett personligt brev och ditt CV (eller genom att du extraherar din meritförteckning från din Linkedinprofil).

I en rekryteringsprocess eller konsultprocess genereras även andra dokument innehållande personuppgifter, t.ex. intervjuanteckningar och noteringar från referenstagning. Med anledning av att vissa av SJR:s kunder ställer höga krav på individer kan SJR i vissa fall behöva utföra tester, bakgrundskontroll och kreditkontroll på dig. Du kommer i sådana fall att lämna ett särskilt samtycke innan tester, bakgrundskontroll eller kreditkontroll ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan SJR be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag eller inte. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med SJR och/eller SJR:s kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att behandlas av SJR. SJR kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med SJR:s kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten.

SJR kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna integritetspolicy.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

Vi använder dina personuppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och hur de matchar den tjänst eller uppdrag som du sökt eller lediga uppdrag om du gjort en generell intresseanmälan för. Uppgifterna används även för att hålla kontakt med dig kring den aktuella tjänsten/lediga uppdrag.

SJR behandlar dina personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla Tjänsten till SJR:s kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten;
(b) administrera vår relation till dig; och
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller SJR:s kunder.

Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. SJR behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

RÄTTSLIG GRUND

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke som du bl. a. ger i samband med att du registrerar dig i vårt rekryteringssystem. Behandling av dina personuppgifter kan även ske med stöd av rättsliga förpliktelser (för att kunna hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering) eller intresseavvägning (inhämtande av referenser).

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

SJR kommer som huvudregel att spara personuppgifter enligt följande:


  • Personuppgifter kopplade till en intresseanmälan kommer att sparas så länge som ditt konto är aktivt och därefter under två (2) år. Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under en sådan längre period som ger SJR skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella.
  • Personuppuppgifter kopplade till rekryterings- eller konsultprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i två (2) år;
  • kundavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, faktura etc. under avtalstiden och därefter i tio (10) år.

I en rekryteringsprocess eller konsultprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på hur länge de kan anses vara aktuella. Intervjuanteckningar sparas t ex i två år medan testresultat och noteringar från samtal med referenter rensas i samband med att tjänsten/uppdraget tillsatts.

 

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE ELLER PROFILERING

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande inom ramen för SJR:s behandling av personuppgifter. Profilering kan förekomma t.ex. vid tester av kandidater och sker endast efter samtycke.

COOKIES

När du Connectar med oss eller söker aktuella uppdrag via våra webbsidor kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom din dator, mobil eller surfplatta, när du besöker våra webbsidor. Vi använder cookies för att underlätta din användning av webbsidorna samt för att inhämta information såsom som exempelvis statistik om din användning av våra webbsidor. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra våra webbsidor. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av våra webbsidor försämras, exempelvis genom att vissa funktioner inte längre finns tillgängliga.

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MELLAN BOLAG I SJR-KONCERNEN

SJR-koncernen delar inte personuppgifter som härrör från kandidat med andra bolag inom SJR-koncernen.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED BOLAG UTANFÖR SJR

SJR kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy.

Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en SJR kund och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.

Samtycke inhämtas från kandidat innan en kandidatprofil levereras till kund eller samarbetspartners vid varje enskilt tillfälle.

SJR kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom SJR:s leverantörer för vår verksamhet, t.ex. till Teamtailor som hostar vårt rekryteringssystem. Dessa leverantörer har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med SJR.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Om du har delat med dig av dina personuppgifter via våra karriärsidor, dvs sökt uppdrag eller gjort en intresseanmälan, har dina personuppgifter lämnats ut till land utanför EU/EES då del av driften av karriärsidorna utförs där. Säkerheten för personuppgifterna har säkerställts genom Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

ANVÄNDNING AV E-POST

För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med våra kandidater använder SJR e-post.

Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av intresseavvägning enligt artikel 6 punkt 1 i dataskyddsförordningen.

Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom SJR.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

SJR har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar.

SJR anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa SJR regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SJR, Box 7420, 103 91 Stockholm är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som SJR behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, d.v.s. vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till SJR, se kontaktuppgifter nedan. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på sådant samtycke.

Kontaktuppgifter: SJR, Att: Dataskydd, Box 7420, 103 91 Stockholm

E-post: dataskydd@sjr.se

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

ÄNDRINGAR

SJR har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig via vårt rekryteringssystem. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med att du registrerar dig i vårt nätverk) eller om du på annat sätt informerats om den nya versionen.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskydd@sjr.se

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor